Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Nghiên cứu việc sử dụng nước sinh hoạt ở nông thôn Cần Thơ

Hệ thống cung cấp nước ở các vùng nông thôn của Đồng bằng Sông Cửu Long (sau đây gọi là ĐBSCL) – một khu vực mà nước là tài nguyên phong phú – được xem là đặc trưng bởi sự đa dạng về nguồn nước. Cho dù có được kết nối với một hệ thống đường ống cấp nước hay không, các hộ gia đình nông thôn vẫn có thể sử dụng các nguồn nước khác nhau như nước ngầm, nước sông và nước mưa.

Về thông tin dữ liệu, do các thông tin dữ liệu hiện có cung cấp những kết quả khác nhau, nên hiện tại việc đánh giá bao nhiêu người đã được cung cấp nước sạch là rất khó. Một phần là do việc áp dụng các khái niệm khác nhau về ý nghĩa của sự tiếp cận nước sạch.

Từ giữa tháng 10/2008 đến tháng 03/2009, khoảng 50 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc đã đựơc thực hiện tại thành phố Cần Thơ điều tra các chiến lược sử dụng nước của các hộ gia đình nông thôn.
Theo kết quả của cuộc khảo sát, các loại hộ gia đình sau đây đã được xác định:

Hộ gia đình trong vùng kết nối với trạm cung cấp nước Hộ gia đình ngoài vùng kết nối với trạm cung cấp nước
Đã được kết nối với trạm cung cấp nước Chưa được kết nối với trạm cung cấp nước
Chỉ sử dụng nước từ trạm cung cấp nước Sử dụng nguồn nước hỗn hợp Có giếng nước và không muốn/không cần được kết nối với trạm cung cấp nước Sử dụng nước sông/nước mưa; muốn được kết nối với trạm cung cấp nước, nhưng không có đủ tiền Có giếng nước và dữ trữ nước mưa (không muốn/không cần nối kết với trạm cung cấp nước) Sử dụng nước sông và nước mưa, nhưng thường phụ thuộc vào nước sông vào mùa khô Chỉ sử dụng nước sông (không có khả năng thu thập và dự trữ nước mưa)

Có thể phân biệt thành hai loại hộ gia đình. Loại thứ nhất, các hộ gia đình sống ở khu vực được kết nối với trạm cung cấp nước. Và loại thứ hai, các hộ gia đình sống ở ngoài khu vực được kết nối với trạm cung cấp nước.

Các hộ gia đình trong vùng kết nối với trạm cung cấp nước không nhất thiết phải được kết nối với trạm; Điều này cũng tùy thuộc vào khả năng và sự sẵn sàng chi trả các dịch vụ nước của các hộ gia đình nếu sử dụng nước máy. Gánh nặng tài chính chủ yếu là vấn đề chi trả cho việc kết nối trạm cung cấp nước. Tại các vùng không có hệ thống đường ống cấp nước, việc tiếp cận với nước sạch cũng đòi hỏi nghĩa vụ tài chính, như là việc mua nước đóng chai (một trường hợp rất hiếm), khoan giếng riêng và/hoặc xây dựng và cung cấp các điều kiện tiên quyết để thu gom và lưu trữ nước mưa (kiểu mái nhà, số lượng các vại, lọ).Hình 2 – bên trái: các vại được sử dụng để lưu trữ nước mưa, bên phải: trạm cung cấp nước

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.