Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Hợp phần dự án 5000: các kiến thức về nước và phương thức kiếm sống

Objectives

 

Hợp phần dự án 5000 giải quyết tác động kinh tế xã hội của nước và quản lý nguồn nước trong vùng. Trong hợp phần dự án 5000, các phương pháp và khung khái niệm sẽ được xây dựng và thích ứng để đánh giá tổn thất đối với con người, kinh tế và môi trường với nhiều mặt của thiên nhiên. Mục đích là tìm hiểu các phương thức và hình thức kiếm sống của người dân.

 

Và cách họ đối phó với sự thay đổi môi trường và nhân khẩu cũng như quá trình chuyển tải thông tin của các cơ quan và chính quyền. Các mục tiêu chính là:

 

 • Liên kết các hoạt động của con người và đánh giá nguy cơ
 • Tăng cường hiểu biết về hệ thống thông tin liên quan đến nước ở địa phương
 • Kết hợp chặt chẽ đánh giá tổn thương nhằm tìm ra các nguy cơ liên quan đến nước
 • Tìm hiểu các phương thức kiếm sống liên quan đến nước trong phạm vi xã hội biến đổi hiện nay

Dựa vào các hoạt động mà hợp phần dự án được phân thành 4 nhiệm vụ:

 

 

Nhiệm vụ 5100: Các hệ thống giáo dục ở địa phương

 

 • 5110 Xác định các hệ thống giáo dục khác nhau theo theo cách sử dụng nước
 • 5120 Phân tích động lực học của các hệ thống giáo dục tại địa phương
 • 5130 Đánh giá về sử dụng nước, nhu cầu nước và quyền về nước ở địa phương

Nhiệm vụ 5200: Đánh giá tổn thất

 

 • 5210 Mạng lưới để bố trí và thu thập số liệu có sẵn
 • 5220 Lựa chọn các vùng nghiên cứu và các chỉ số sơ bộ
 • 5230 Điều tra hộ gia đình và xây dựng chỉ số
 • 5240 Tổng hợp vào hệ thống thông tin

Nhiệm vụ 5300: Các phương thức kiếm sống

 

 • 5310 kiểm kê các dữ liệu về kinh tế xã hội sẵn có
 • 5320 Điều tra kinh tế xã hội để hoàn chỉnh bộ dữ liệu
 • 5330 Đánh giá khía cạnh liên quan đến nước ảnh hưởng đến các phương thức kiếm sống

Nhiệm vụ 5400: Tổng hợp vào hợp phần dự án 3000

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.