Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Hợp phần dự án 3000

Hợp phần dự án 3000: Thiết kế hệ thống

 

Nhiệm vụ 3200, 3300 và 3400 được thiết lập theo các qui trình và thành phần chuẩn bằng công nghệ phần mềm. Ba tiểu hợp phần dự án này được điều phối bởi tiểu hợp phần dự án 3100, quản lý sự phối hợp giữa các đối tác hai phía Việt Nam và Đức cũng như các công ty bên ngoài. Do đó nhiệm vụ 3100 là hỗ trợ điều phối, liên kết các đối tác tham gia và cố vấn, cùng với nhiệm vụ 1000 tăng cường quản lý dự án chung.

 

 

Các qui trình công nghệ phần mềm bao gồm sự xây dựng theo các bước khác nhau:

 

  • Tập hợp ý kiến của người sử dụng, nhu cầu và cách phân tích hệ thống thông tin của họ (nhiệm vụ 3220)
  • Khái niệm và những đặc tính kỹ thuật (nhiệm vụ 3240, 3250, 3260, 3300)
  • Phân tích các đặc tính kỹ thuật (nhiệm vụ 3210)
  • Thiết kế hệ thống (nhiệm vụ 3220, 3300)
  • Thực hiện nguyên mẫu (nhiệm vụ 3430)
  • Tích hợp hệ thống (nhiệm vụ 3410, 3420, 3440)
  • Triển khai nguyên mẫu (nhiệm vụ 3450)

Mục tiêu của việc xây dựng hệ thống là thực hiện một vài nguyên mẫu. Dựa vào nhu cầu của người sử dụng phía Việt Nam và phía Đức, hợp phần dự án 3000 có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện các hệ thống thông tin nguyên mẫu trong khung dự án. Trong nhiều giai đoạn của quá trình xây dựng thì đánh giá những nguyên mẫu hiện tại phải được cung cấp nhằm tăng cường tiến độ của những hệ thống kế tiếp. Vì vậy đầu tiên là hai hệ thống nguyên mẫu sẽ được xây dựng và triển khai ở các viện của Việt Nam, nhằm mục đích kiểm tra sự hoạt động của chúng. Sau đó các ưu điểm và sáng kiến mới sẽ được tổng hợp, bổ xung và thực hiện theo nhu cầu sử dụng của từng đối tượng.

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.