Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Các loại thuốc BVTV mục tiêu và sự phát triển phương pháp nghiên cứu

Thực hiện bởi Zita Sebesvari và Phạm Văn Toàn

 

Dựa trên thông tin các cuộc phỏng vấn, những tính năng hóa lý (độ tan, thời gian bán thủy phân, sự kết dính đất, thời gian bán phân hủy trong đất, tiềm năng rửa trôi GUS của các chất và tiềm năng gây hại cho người và thủy sinh vật (phân loại mức độ độc theo Tổ chức Y tế Thế giới và độ độc cấp tính ở cá LC50) 12 chất BVTV mục tiêu đã được chọn để quan trắc. Với những chất có thể xác định bằng sắc ký khí; thì sự phát triển phương pháp phân tích đã xong. Một cách vắn tắt, sự tách chiết chất thể rắn và sự xác định bằng phương pháp GC-ECD (Sắc ký khí với đầu dò thu giữ điện tử) và GC-MC (Sắc ký khí khối phổ) đã được sử dụng để phân tích. Hình 1 cho thấy sắc khí đồ của các chất BVTV.

 Hình 1: Sắc khí đồ của những chất BVTV mục tiêu có thể nhận biết bằng phương pháp GC. 1-3 chuẩn trong và sau khi phục hồi, 4 Propanil, 5 Alfa-Endosulfan, 6 Butachlor, 7 Hexaconazole, 8 Profenofos, 9 Buprofezin, 10 Beta-Endosulfan, 11 Endosulfan-Sulfate, 12 Propiconazole 1-2, 13 Cypermethrin 1-4, Difenoconazole 1-2.

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.